De door u ingevulde persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze werkzaamheden. Wij zullen de gegevens niet verkopen of beschikbaar stellen aan derde partijen. Door het invullen van uw gegevens geeft u het recht ze te gebruiken voor doelen die vallen binnen de voornoemde formule. Bij het gebruik van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Bongers Enterprise kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Voor een persoonlijk advies adviseren wij u een afspraak te maken.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht.